ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รพ.แม่ทะ

ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61
เมษายน 12, 2018
ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งตั้งคณะทำงาน และแผนผังขั้นตอนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ
เมษายน 12, 2018

ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รพ.แม่ทะ

ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รพ.แม่ทะ