ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนโครการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบ 2561
เมษายน 12, 2018
ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รพ.แม่ทะ
เมษายน 12, 2018

ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61

ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61