adminmaetha

เมษายน 12, 2018

ขอดำเนินการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของ รพ.แม่ทะ 28 กพ.61

เมษายน 12, 2018

ขอดำเนินการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของ รพ.แม่ทะ 23 กพ. 61

เมษายน 12, 2018

คำสั่ง ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เมษายน 12, 2018

รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบการทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ