adminmaetha

กุมภาพันธ์ 20, 2018

7.ตู้แช่เก็บสิ่งส่งตรวจ

กุมภาพันธ์ 20, 2018

8.ฉากกันรังสี ชนิดมีกระจก

กุมภาพันธ์ 20, 2018

9.เสื้อตะกั่วกันรังสี

กุมภาพันธ์ 20, 2018

ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์กาแพทย์จำนวน 9 รายการ