การทำงานที่โปร่งใส และ การรับข้อร้องเรียน

เมษายน 12, 2018

ขออนุญาตนำคู่มือระเบียบ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการตำบลนาครัว พ.ศ.2560

เมษายน 12, 2018

ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งตั้งคณะทำงาน และแผนผังขั้นตอนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

เมษายน 12, 2018

ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รพ.แม่ทะ

เมษายน 12, 2018

ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61