การทำงานที่โปร่งใส และ การรับข้อร้องเรียน

เมษายน 12, 2018

ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนโครการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบ 2561

เมษายน 12, 2018

ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ อ.แม่ทะ ปีงบ 2561

เมษายน 12, 2018

ขอดำเนินการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของ รพ.แม่ทะ 28 กพ.61

เมษายน 12, 2018

ขอดำเนินการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของ รพ.แม่ทะ 23 กพ. 61