การทำงานที่โปร่งใส และ การรับข้อร้องเรียน

เมษายน 12, 2018

คำสั่ง ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เมษายน 12, 2018

รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบการทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

เมษายน 12, 2018

รายงานผลการรวมกลุ่มของ จนท เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ

เมษายน 12, 2018

รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.แม่ทะ