สิงหาคม 26, 2019

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

สิงหาคม 26, 2019

รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

สิงหาคม 26, 2019

รายงานสรุปเผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือน มิ.ย.-ก.ค.2562

สิงหาคม 19, 2019

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)กลุ่มงานชันสูตร

สิงหาคม 19, 2019

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

สิงหาคม 19, 2019

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)กลุ่มงานทันตกรรม

สิงหาคม 19, 2019

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)กลุ่มการพยาบาล

สิงหาคม 19, 2019

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)กลุ่มงานเภสัชกรรม

สิงหาคม 19, 2019

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สิงหาคม 19, 2019

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)กลุ่มงานบริหารทั่วไป