ITA2563

ITA 2563
ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562
ข้อ 1.2 บันทึกการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3.3 Print screen

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์
ข้อ 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรการ กลไกและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
ข้อ 2.1 ประกาศมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปี 2563
ข้อ 3.1.1 แผนเงินบำรุงปีงบ 2563
ข้อ 3.1.5 บันทึกข้อความขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
ข้อ 3 ขออนุญาตนำคำสั่งปิดประกาศปลดประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 ขออนุญาตนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสารธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน(หนังสือแบบแสดงความบริสุทธ์ใจ)
ข้อ 3 เผยแพร่คำสั่งปิดประกาศและปลดประกาศ และหนังสือความบริสุทธิ์ใจบนบอร์ดหน่วยงาน
EB2 ข้อ 3 Print Screen นำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบบุคลากร (แบบแสดงความบริสุทธ์ใจ) และคำสั่งปิดประกาศ/ปลดประกาศ ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ สถานที่ปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
ข้อ 3.1.7 คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3.1.8 Print screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน
EB 2 ข้อ3 ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
EB 2 ข้อ3 ส่วนที่ 2 บันทึกสั่งการและเผยแพร่รายงาน
EB 2 ข้อ 3.2.3 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการ
EB 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน
EB 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข
EB 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
EB 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
EB 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท

ไตรมาส 4 EB2 บันทึก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาส 4 EB2 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 4 EB2 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจากบอร์ด
ไตรมาส 4 EB2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ
ไตรมาส 4 EB2 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
ไตรมาส 4 EB2 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท
ไตรมาส 4 EB 2 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1.1 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด
ข้อ 1.3 –
ข้อ 1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่แผนจากบอร์ดประชาสัมพันธ์
EB3 ข้อ 1.5 Print screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน
ข้อ 3.3 ภาพถ่ายหน้าจอกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป
ข้อ 3.4 ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป

ไตรมาส 3 EB3 ข้อ 1.1 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
ไตรมาส 3 EB3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด
ไตรมาส 3 EB3 ข้อ 1.3 –
ไตรมาส 3 EB3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่แผนจากบอร์ดประชาสัมพันธ์
ไตรมาส 3 EB3 ข้อ 1.5 Print screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4 EB3 ข้อ 1.1 โครงการวงเงินเกิน 5000 บาท
ไตรมาส 4 EB3 ข้อ 1.1 โครงการวงเงินไม่เกิน 5000 บาท
ไตรมาส 4 EB3 ข้อ 1.1 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาส 4 EB3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาส 4 EB3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่
ไตรมาส 4 EB 3 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ข้อ 4.2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน
ข้อ 4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 4.4 Print Screen จากเว็บไซต์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์(สขร1)

ไตรมาส 3 EB4 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ไตรมาส 3 EB4 ข้อ 4.2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน
ไตรมาส 3 EB4 ข้อ 4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไตรมาส 3 EB4 ข้อ 4.4 Print Screen จากเว็บไซต์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์(สขร1)

ไตรมาส 4 EB4 ข้อ 1 บันทึกรายงานผู้บริหาร
ไตรมาส 4 EB4 ข้อ 2 แบบ สขร. มิย.-สค.63
ไตรมาส 4 EB4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 4 EB 4 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB5-1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2562
EB5-2 โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก
EB5-3 หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
EB5-4 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา
EB5-5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB5-6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site

ไตรมาส 3 EB5 บันทึกรายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไตรมาส 4 EB5 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
ไตรมาส 4 EB5 ข้อ 2 โครงการ
ไตรมาส 4 EB5 ข้อ 3 กิจกรรมการประชุม
ไตรมาส 4 EB5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม
ไตรมาส 4 EB5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
ไตรมาส 4 EB5 ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 4 EB 5 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB6-1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
EB6-2 โครงการกรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
EB6-3 หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
EB6-4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
EB6-5 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา
EB6-6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB6-7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site

ไตรมาส 3 EB6 บันทึกแจ้งผู้บริหารรับทราบ
ไตรมาส 3 EB6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 3 EB6 หนังสือแจ้งขอเลื่อนการอบรม

EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7-1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
EB7-2 โครงการกรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
EB7-3 หนังสือเชิญมาร่วมกิจกรรม/ดำเนินการ- รายงานประชุม
EB7-4 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
EB7-5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB7-6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web siteและ Print Screen

ไตรมาส 3 EB7 บันทึกแจ้งผู้บริหารรับทราบ
ไตรมาส 3 EB7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 3 EB7 หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4. รายงานผล
ข้อ 5. Print Screen

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB9 ข้อ 1
1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
1.1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
1.1.8 ประมวลกิจกรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
1.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธรณสุข (MOPH Code of Conduct)
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
1.4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1.7 ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
1.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2650 และแบบแสดงความบริสุทธิ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าที่
1.7.5 แบบสรุปผลการจัดการพัสดุในรอบเดือน (แบบสขร.1)
1.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
ข้อ 2
2.1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่

ไตรมาส 4 EB 9 แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาส 4 EB9 ข้อ 1(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ไตรมาส 4 EB9 ข้อ 1(7.3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ
ไตรมาส 4 EB9 ข้อ 1(7.5) แบบ สขร. มิย.-สค.63
ไตรมาส 4 EB9 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานข้อร้องเรียน
ไตรมาส 4 EB 9 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่

EB11-1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB11-2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
EB11-3 Print Screen

EB12-1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
EB12-2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณกำกับติดตามทุก 6เดือน
EB12-3 Print Screen

ไตรมาส 4 EB12 ข้อ 1 บันทึกรับทราบรายงานผลปีที่ผ่านมา
ไตรมาส 4 EB12 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามผลแผน
ไตรมาส 4 EB12 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 4 EB 12 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารมาตรการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
ข้อ 3. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
      3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
      3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษ
      3.3 วิธี ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
      3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
ข้อ 4. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียนในหน่วยงาน
ข้อ 6. แบบฟอร์มเผยแพร่
Print Screen

ไตรมาส 4 EB13 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ไตรมาส 4 EB13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯข้าราชการ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4. แบบฟอร์มเผยแพร่
Print Screen

ไตรมาส 3 EB14 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 3 EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามและเผยแพร่
ไตรมาส 3 EB14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติ
ไตรมาส 3 EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบติดบอร์ด

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1. บันทึกอนุญาตเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ข้อ 4. แบบฟอร์มเผยแพร่
Print Screen

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเบื้องต้น
ข้อ 2. ช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่ทะ
ข้อ 3. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
ข้อ 5. หนังสือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้อ 6 Prin Screen หน้าจอเว็บไซด์
ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบรายงานข้อร้องเรียน
ข้อ 8 แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาส 4 EB 16 ข้อ7 บันทึกข้อความรับทราบรายงานข้อร้องเรียน
ไตรมาส 4 EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาส 4 EB 16 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
      2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2563
      2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2563
      2.3-2.7
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่
Print Screen

ไตรมาส 4 EB17 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาต
ไตรมาส 4 EB17 ข้อ 2 มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 63
ไตรมาส 4 EB17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน
ไตรมาส 4 EB17 ข้อ 4 บันทึกรับทราบการติดตาม
ไตรมาส 4 EB17-ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 4 EB 17 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
ข้อ 2. โครงการ(1 กิจกรรม)
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการรายงาน
ข้อ 5. Print Screen
ข้อ 6. แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาส 4 EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความ รพ.แม่ทะ
ไตรมาส 4 EB 18 ข้อ 2 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส
ไตรมาส 4 EB 18 ข้อ 3 ภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
ไตรมาส 4 EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบ รพ.แม่ทะ
ไตรมาส 4 EB 18 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ รพ.แม่ทะ
ไตรมาส 4 EB 18 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 1. การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต การกำหนดสมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อ 2. กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ข้อ 3. หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม
ข้อ 4. แบบฟอร์มเผยแพร่
Print Screen

ไตรมาส 4 EB19 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่ม รพ.แม่ทะ
ไตรมาส 4 EB19 ข้อ 2 การรวมกลุ่ม รพ.แม่ทะ
ไตรมาส 4 EB19 ข้อ 3 บันทึกแนวทางปรับปรุงมาตรการความโปร่งใส
ไตรมาส 4 EB19 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ รพ.แม่ทะ
ไตรมาส 4 EB 19 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ
ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site
Print Screen

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามเผยแพร่
ข้อ 2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ข้อ 3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียน
ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
Print Screen

ไตรมาส 4 EB21 ข้อ 2 คู่มือประมวลผลจริยธรรมฯ รพ.แม่ทะ 63
ไตรมาส 4 EB21 ข้อ 4 บันทึกรับทราบการติดตาม ณ 31 สค.63
ไตรมาส 4 EB21 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ณ 31 สค.63
ไตรมาส 4 EB 21 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 1. หลักฐานการจัดประชุม
ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4. รายงานบันทึกสรุปผล
ข้อ 5. แบบฟอร์มเผยแพร่
Print Screen

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
      1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
            1.2.1 คำสั่ง รพ.แม่ทะ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชรมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
            1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
            1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
            1.2.4 แบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
      1.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
      1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ข้อ 2. บันทึกขออนุมัติแผนและเผยแพร่
ข้อ 3. แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์
Print Screen

ไตรมาส 4 EB23 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ
ไตรมาส 4 EB23 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ไตรมาส 4 EB 23 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. บันทึกกำกับติดตามการดำเนินงาน
      (1.1) รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต
      (1.2)หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
      (1.3) แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์
ข้อ 2. รายงานผลกำกับติดตาม
      (2.1) รายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตาม
      (2.2) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการขออนุมัติแผนและเผยแพร่
      (2.3) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
      (2.3) Print Screen หน้าเว็บไซต์
ข้อ 3. แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาส 4 EB24 แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์
ไตรมาส 4 EB24 รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต
ไตรมาส 4 EB 24 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB25-2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
ข้อ 2. กรอบแนวทางการตรวจสอบ
ข้อ 3. หลักฐานการประชุม
ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5. บันทึกทราบผลกำกับติดตาม
ข้อ 6. แบบฟอร์มเผยแพร่
Print Screen

ไตรมาส 4 EB25 ข้อ5 บันทึกรับทราบการติดตาม 63
ไตรมาส 4 EB25 ข้อ6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาส 4 EB 25 Print Screen จากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
EB26-1 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
EB26-2 ภาพถ่ายนประกอบ
EB26-3 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณบนเว็บไซต์
Print Screen