ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562

โรงพยาบาลแม่ทะ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 3 รายการ